УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 2022/2023 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА
НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА В УЧИЛИЩЕ И В ИНТЕРНЕТ

БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА

ПРОГРАМИ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА

ОБУЧЕНИЕ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ” ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ЗАСЕДАНИЯ

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА