УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ
| ПРАВИЛНИЦИ | ПРОГРАМИ | ОБУЧЕНИЕ | ЗАСЕДАНИЯ | ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ С АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ТАКИВА

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
СУ “ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ” 2024 Г.

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 2024 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА
НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА В УЧИЛИЩЕ И В ИНТЕРНЕТ

БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА

ПРОГРАМИ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ” ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ЗАСЕДАНИЯ

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЗРИВНО УСТРОЙСТВО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ

ЗАПОВЕД № РД-06-208/17.10.2024 Г. – ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” В
СУ “ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ”, ГР. ШУМЕН