„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

„ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. За учебната 2021/2022 година е сформиран клуб „Дигитални творци“ с ръководител Десислава Тенева.

„ОБИЧАМ ДА МИ Е ЧИСТО”

Дворът на СУ „Йоан Екзарх Български” се превръща в естетически и екологично привлекателно пространство за учениците и техните родители, учителите и гражданите на града. Формира се екологически грамотно и съзнателно отношение към околната среда чрез развитие на екологичната култура на подрастващите.

Подкрепете ни в следващите ни идеи и проекти...

За повече информация и предложения по бъдещите ни дейности и въведения може да се обърнете към екипа ни …