ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2023/2024 учебна година

Заниманията по интереси се организират съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование от 27.10.2017 г. и Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г.

След проведеното анкетно проучване и подадени заявления от учениците и решение на заседание на педагогическия съвет със заповед на директора са определени следните групи за занимания по интереси за учебната 2023/2024 година:

№ по ред

Тематично направление

Наименование на дейността

Ръководител

Клас

Брой ученици

1.       

Дигитална креативност

Клуб „Словото и дигиталността“

Мая Веселинова Маринова –  учител по български език и литература

VIIа,г

20

2.       

Клуб „Словото и дигиталността“

Женя Янкова Маринова –  учител по български език и литература

VIIб,в

15

3.       

Клуб „Дигитален език и текст“

Росица Христова Стоева –  старши учител по български език и литература

XIIа,б

20

4.       

Природни науки

Клуб „STEAM

Сълзица Тихомирова Димитрова – учител начален етап

IIа

25

5.       

Клуб „STEAM

Мариана Райчева Димитрова – старши учител начален етап

IIб

24

6.       

Клуб „STEAM

Нели Василева Марчева  – старши учител начален етап

IIв

25

7.       

Математика

Клуб „В света на математиката“

Десислава Пламенова Тенева – старши учител по математика

VIIв, г

21

8.       

Клуб „В света на математиката“

Тодор Любенов Трайчев – старши учител по математика

VIIа,б

25

9.       

Технологии

Клуб „Моят роден край“

Елена Димитрова Бойчева – старши учител  начален етап

Iа

22

10.   

Клуб „Моят роден край“

Петя Стоева Атанасова  – старши учител начален етап

Iб

24

11.   

Клуб „Моят роден край“

Станислава Велчева – старши учител начален етап

Iв

22

12.   

Клуб „Моят роден край“

Севдалина Иванова Петкова – старши учител начален етап

Iг

18

13.   

Спорт

Клуб „Шах“

Станислав Костадинов Марянов – външен специалист

III – IV

17

Общият брой на учениците, участващи в групите за занимания по интереси е 260, което представлява 30% от общия брой ученици в училището, който към момента на определяне на финансирането е 888. С това училището изпълнява изискванията на чл. 21б, ал. 5 от Наредбата за приобщаващото образование от 27.10.2017 г.