СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА Iа КЛАС – ИНОВАТИВЕН КЛАС

1.a
1.в