Иновации

Средно училище „Йоан Екзарх Български“ – Шумен получава статут на  иновативно училище през учебната 2017/2018 година. Това е естествено продължение на повече от десетгодишната работа на училището по иновативни подходи в образователния процес и предоставянето на  среда,  в която учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развиват креативното си мислене.

STEM ЦЕНТЪР "УТРЕЛАНДИЯ"

Основен приоритет на STEM образованието е изграждането на среда, в която детето да бъде изследовател, пътешественик и откривател в областта на природните, техническите и хуманитарните науки, а ролята на учителя е да напътства и вдъхновява творческото мислене и креативността на учениците. Това е основната цел в програмата на открития през учебната 2020/2021 година център за млади изследователи, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

Подкрепете ни в следващите ни идеи и проекти...

За повече информация и предложения по бъдещите ни дейности и въведения може да се обърнете към екипа ни …