Средно училище „Йоан Екзарх Български“ – Шумен получава статут на  иновативно училище през учебната 2017/2018 година. Това е естествено продължение на повече от десетгодишната работа на училището по иновативни подходи в образователния процес и предоставянето на  среда,  в която учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развиват креативното си мислене.

Първият проект, озаглавен „Да изпреварим времето“, поставя основите на иновативното управление, дигитализацията и организацията на учебния процес в училище.

От учебната 2020/2021 година започва реализацията на проект „Без домашно вкъщи“. Проектът обхваща паралелки от началния и прогимназиалния етап на основната образователна степен.

Иновацията дава възможност:

  • за утвърждаване и развитие на създадения образователен модел, съобразен с профила на съвременния ученик;
  • за качествено обучение чрез дигитализация на учебния процес
  • за усъвършенстване организационния модел и подходите на обучение.

Целодневната организация на учебния ден в иновативните паралелки от начален етап се провежда по модела „Учител А – Учител Б“ в смесен блок сутрин и след обяд – екип от двама учители води учебните часове според седмичното разписание и дейностите в ГЦОУД, като по този начин учениците имат възможност в рамките на учебния ден да приключат напълно с учебната работа.

Училището участва и в Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ от 2019/2020 г.

STEM ЦЕНТЪР "УТРЕЛАНДИЯ"

Основен приоритет на STEM образованието е изграждането на среда, в която детето да бъде изследовател, пътешественик и откривател в областта на природните, техническите и хуманитарните науки, а ролята на учителя е да напътства и вдъхновява творческото мислене и креативността на учениците. Това е основната цел в програмата на открития през учебната 2020/2021 година център за млади изследователи, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

Подкрепете ни в следващите ни идеи и проекти...

За повече информация и предложения по бъдещите ни дейности и въведения може да се обърнете към екипа ни …