• Национални Програми • 2023 •

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, МОДУЛ 1 „СЪВРЕМЕННА СРЕДА ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ИЗКУСТВА И СПОРТ“

Цели на проекта:

 • изграждане на нов тип кабинети с тематично оборудване;
 • повишаване качеството на образователния процес, чрез формиране на модерна и творческа образователна среда;
 • създаване на уютна и предразполагаща обстановка както през учебно време, така и през междучасията.

Дейности:

Създаване на три учебни кабинета – два по български език и литература и един по философия, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на  хуманитарните науки – творчество, инициативност, повишаване нивото на езиковите умения и осведомеността.

Иновацията в дизайна на тези зали се състои в тяхната многофункционалност. Чрез преконфигурация на мебелите стаите може да се използват в различни режими: самостоятелно проучване, екипна работа, участие в дебати в социалната сфера, изготвяне и презентиране на проекти и театрална драматизация.

По отношение на декоративния аспект на интериора, проектът предлага различно цветово решение за всяка стая, така че тя да има своята индивидуалност. Всички  кабинети са оборудвани с интерактивна дъска.

Очаквани резултати от проекта:

 • 3 броя обновени кабинети – 2 кабинета по български език и литература и 1 кабинет по философия;
 • постигнати по-високи резултати и формирани ключови компетентности в обучението по хуманитарни науки;
 • повишена мотивация и ангажираност у учениците, по-ефективно придобити знания и умения.
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ училището работи от няколко години. Той дава възможност иновативните училища да извършат двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики помежду си.

Модул 2 „Форуми за иновации в образованието“, който представя възможност училището в качеството си на училище домакин на мобилност да организира регионален форум  с продължителност до три дни и не по-малко от 150 участници – педагогически специалисти, ученици, представители на висши училища и научни институти и др.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Модул 1. Изкуства

 1. Театрално изкуствоПоставяне на сценични задачи,изпълнение на етюди, работа с текст, взаимодействие с партньори с цел представяне на сценична изява, ръководител – Мая Атанасова Кулева – външен специалист
 2. Танцово изкуство – Група по класически и характерни танци „Омая“ – въвеждане в света на балетното и танцовото изкуство на народите;
 3. Изобразително изкуство – усвояване на умения и компетентности от сферата на изобразителното изкуство (живопис и графика)

Модул 2. Спорт

 1. Отбор Баскетбол, I – IV клас, момчета
 2. Отбор Баскетбол, I – IV клас, момчета
 3. Отбор Футбол, V – VII клас, момчета
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на образователни иновации и създаване на условия за устойчивото им развитие.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“
МОДУЛ - "ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИШАТА"

Проектът е ориентиран към възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП). Това е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема в гражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството. Осъществяването на модула е насочено към подобряване качеството на знанията и уменията.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“
МОДУЛ - "ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАБОТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ"

За придобиване на основни компетентности в областта на природните науки, като задължителен елемент от общообразователната подготовка, e необходимо да се подобрят условията за експериментална работа в българските училища с цел формиране у учениците на практически знания и умения. За реализиране на ефективен образователен процес, в условията на целодневно обучение, значителен принос има възможността то да се осъществява в съвременна образователна среда. За целта чрез програмата се създават условия за атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и за съвременни материали, книги и игри, стимулиращи личностното развитие на учениците.

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио“

Участници в проекта са четирите иновативни паралелки в начален етап. Дейността се осъществява от съответния начален учител и е свързана със системно проследяване на личните постижения на учениците от паралелката чрез създаване на индивидуално портфолио, съдържащо информация за успеха на ученика по всички учебни предмети. Участието на ученика при създаване на критериите за оценка и при подбора на материалите за портфолиото позволява то да бъде използвано като допълнително средство за оценяване и да се оцени не само конкретен резултат, но и процесът на учене.

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие
в ученическите олимпиади“

Средно училище „Йоан Екзарх Български”- Шумен е единственото училище в региона с хуманитарен профил, в което като профилиращи предмети се изучават Български език и литература, История и цивилизация, Философия, Чужд език и Информационни технологии. Точно с тези културно-образователни области са  свързани интересите и  амбициите на нашите ученици. Тук са и нашите успешни участия в национални олимпиади, научни конференции и конкурси. Ето защо считаме за уместно да се работи интензивно с изявени ученици, показали подчертани възможности и постигнали вече определени успехи, в тези направления. Основната цел на проекта е създаване на условия за личностното развитие на учениците.

Национална програма „Иновации в действие“ Модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“

По Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ учителите и учениците от иновативните паралелки имат възможност да покажат какво са постигнали при прилагането на иновативни подходи и дигитализиране на учебния процес. С цел споделяне на инструменти и добри практики екипите от специалисти от партниращите ни по програмата училища, заедно с придружаващите ги ученици, наблюдават учебни часове в иновативните паралелки на училището. Така те представят потенциала на иновативните подходи в обучението и дигитализацията на образователния процес като действащ инструмент за повишаване качеството на образованието.

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ - Модул "Библиотеките като образователна среда"

Период на реализация: 2020/2021 година.
В проекта са заложени атрактивни методи за повишаване на читателския интерес и интеракцията на учениците и педагогическия състав с училищната библиотека чрез различни инициативи, връзка на училищната библиотека с регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, гр. Шумен, обогатяване с електронни и модерни читателски ресурси, като абонаменти към дигитални ресурси на книги (StoryTell), както и създаване на читателски кът, който да бъде комфортен и привлекателен както за обучаваните, така и за обучаващите. Цели се подпомагането на учебния процес, насърчаване на четенето и повишаване на езиковата грамотност сред учениците. Реализирането на проекта създаде условия за формиране също на медийна и информационна грамотност, за развиване на критическо мислене и умения за разрешаване на проблеми от учениците, за интегриране на технологиите в учебния процес, ще подпомогне и професионалното развитие на педагозите. Активизира се интересът към художествената литература и културните ценности, което повишава естетическата образованост на младите хора.

Национална програма „С грижа за всеки ученик“ Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от начален етап на основното образование за повишаване на постиженията им по общообразователната подготовка“

Всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от индивидуалните си възможности и интереси. За осигуряване на оптималното му развитие е необходимо да се отчита динамиката в развитието на способностите за изучаване на отделните учебни предмети и на тази основа да се поставят допълнителни цели на обучение и развитие, свързани с коригиране на пропуски в знанията или с компенсиране на недостига от учебно време за усвояване на необходимите компетентности.

    В началото на училищното обучение наред с общоизвестните социални и педагогически фактори, оказващи влияние върху успеха на малкия ученик, се добавят и други, типични за възрастта му – неорганизираност, липса на самоконтрол, липса на системност в учебната работа, неустойчивост на вниманието, бърза умора и пр. Натрупването на разнообразни причини за неуспех води до прерастване на епизодичното изоставане по един учебен предмет в устойчиво изоставане по няколко учебни предмета, а впоследствие и до общо и дълбоко изоставане, което от своя страна, е и първостепенна причина за отпадане от училище. Диференцираната грижа за учениците от началната училищна възраст следва да е насочена към компенсиране на проблеми, водещи до натрупване на пропуски в знанията по няколко учебни предмета и последващо изоставане.